Δημοσιοποίηση / Διαφάνεια

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, πρωτοπόρος εταιρεία, ηγέτης στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα, συνεχίζει την πορεία της βασιζόμενη στις αξίες, που εξαρχής χαρακτήριζαν κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η ακεραιότητα, η ποιότητα και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο αποτελούν την ταυτότητα της εταιρείας μας και βασικό θεμέλιο κάθε μας ενέργειας.

Συμβάλλουμε στη βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας των Ελλήνων, παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και υποστηρικτικά προγράμματα για να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη, σωστή και απλή τους χρήση.

Η συνεργασία στην επίτευξη αυτού του στόχου με τους Επιστήμονες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) είναι απαραίτητη. Στις συνεργασίες μας επιχειρούμε με υπεύθυνες πρακτικές, που αντανακλούν την προσήλωσή μας στο Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο.

Η Διαφάνεια ως προς το είδος και το χαρακτήρα των αλληλεπιδράσεων των Φαρμακευτικών Εταιρειών με ΕΥ & ΕΥΦ καθιστούν σαφή την αναγκαιότητα αλλά και την αξία τους για την Υγεία, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς όλους τους εμπλεκόμενους στον Τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου.

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σε συνεργασία με τους ΕΥ & ΕΥΦ προχωρά στη δημοσιοποίηση των συνεργασιών που πραγματοποίησε για το προηγούμενο έτος. Αυτή η κίνηση είναι η συνέχεια πολλών ενεργειών για πολλά έτη στην κατεύθυνση της διαφάνειας.

Εξετάζοντας τα δεδομένα της δημοσιοποίησής μας μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος, να αντιληφθεί το πλήθος, το μέγεθος και το είδος των συνεργασιών που πραγματοποίησε η εταιρεία μας με Επιστήμονες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς για το προηγούμενο έτος. Οι ΕΥ & ΕΥΦ διατηρούν κάθε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των αναρτημένων δεδομένων, βάσει του ισχύοντος σχετικού νόμου.

Η δημοσιοποίηση που πραγματοποιούμε στην εταιρική μας ιστοσελίδα, λαμβάνει υπόψη τον νόμο 4316/2016 και τις σχετικές με αυτόν γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (5/2016 και 2/2017). Περιλαμβάνει συγκεντρωτικά, τις Μεταβιβάσεις Οικονομικής Αξίας (ΜΟΑ) που πραγματοποιήθηκαν προς Επιστήμονες Υγείας εντός του αντίστοιχου έτους στο πλαίσιο διοργάνωσης και συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Η δημοσιοποίηση όλων των δεδομένων των εκδηλώσεων που συμμετείχε ή διοργάνωσε η εταιρεία μας, θα πραγματοποιηθεί βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του ΕΟΦ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παρατήρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο deontology@lilly.gr

Περιεχόμενα Δημοσιοποίησης:

  1.  Μεταβιβασθείσες Οικονομικές Αξίες προς ΕΥ στο πλαίσιο Επιστημονικών Εκδηλώσεων (συγκεντρωτικά)
  2.  Μεταβιβασθείσες Οικονομικές Αξίες προς ΕΥΦ (αναλυτικά)
  3.  Μεταβιβασθείσες Οικονομικές Αξίες για Έρευνα και Ανάπτυξη (συγκεντρωτικά)
  4.  Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης
 

Άμεσες ή έμμεσες χορηγίες και δωρεές προς Συλλόγους Ασθενών

Lilly_gen_cont 06 22