ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, έχει σκοπό να σας ενημερώσει τόσο για την προσωπική μας δέσμευση καθώς και για αυτή, της εταιρείας Εli Lilly and Company σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,  τα οποία  περιέρχονται εις γνώση μας ,τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας. Μέσω του lilly.gr και των παρεχομένων υπηρεσιών, η Φαρμασέρβ-Λίλλυ τηρεί Aρχείο Προσωπικών Δεδομένων και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών. Η τήρηση , επεξεργασία και μεταβίβαση των στοιχείων του αρχείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/97 περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» ως τροποποιηθείς ισχύει σε συνδυασμό και με την κοινοτική νομοθεσία . Σκοπός τήρησης του αρχείου είναι ενδεικτικά η αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων που αποστέλλονται για την κάλυψη θέσης εργασίας, η χορήγηση κωδικού πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας  ή η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τους χρήστες κα. 
Αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης δύνανται να είναι εκτός από τμήματα της εταιρείας και τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών. Η  ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ υπογράφει με όλους τους τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται ιδιωτικό συμφωνητικό περί τήρησης των προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας. 
Οι επισκέπτες/χρήστες που οικειοθελώς καταχωρούν ή αποστέλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία , τεκμαίρεται ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ κατά τα ανωτέρω. Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν.2472/1997. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, εκτός εάν υποχρεούται βάσει νόμου.
 Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του lilly.gr., ή λόγω χρήσης εκ μέρους τους για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

COOKIES
Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του lilly . gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing . O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες/χρήστες του lilly.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το lilly.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το lilly.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το lilly.gr ή για τυχόν παρατηρήσεις, οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο συντήρησης του site στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@lilly.gr ή στο info@lilly.gr
καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην σελιδα επικοινωνίας.


Νέα
04/07/2017

Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών
Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, των γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ...

Διαβάστε περισσότερα »
28/02/2017

Νέο προϊόν: Abasaglar (100 μονάδες/ml)


Διαβάστε περισσότερα »