Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14564 [με στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: privacy@lilly.gr, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, 15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14564, Κηφισιά (στο εξής «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ» ή «Εταιρεία», «εμάς» ή «μας»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δια της παρούσας ενότητας, επιθυμεί να σας ενημερώσει ως χρήστες/ επισκέπτες του παρόντος εταιρικού της ιστότοπου (στο εξής «Ιστότοπος»), τόσο για την προσωπική της δέσμευση, όσο και για εκείνη της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας Εli Lilly and Company, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, για το τι είδους δεδομένα ενδέχεται να συγκεντρώνει και πώς θα τα χρησιμοποιεί.

Μέσω του Ιστότοπου και των παρεχόμενων δια αυτού υπηρεσιών, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ επεξεργάζεται, ήτοι συλλέγει, τηρεί και διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Γενικά ο Ιστότοπος μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είτε σας ταυτοποιούν άμεσα είτε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουν. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν άμεσα περιλαμβάνουν το όνομα σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ.) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Παράδειγμα προσωπικού δεδομένου που δεν σας ταυτοποιεί άμεσα, αλλά σε συνδυασμό με άλλα αναγνωριστικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας, είναι η διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτυακής επικοινωνίας (Internet Protocol Address – IP Address) της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

Υπάρχουν ενότητες στον Ιστότοπο όπου είναι αναγκαία η υποβολή κάποιων στοιχείων προκειμένου να μπορείτε να κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Ιστότοπου μπορεί να συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα:

Στοιχεία επικοινωνίας: Περιλαμβάνονται δεδομένα που μας παραχωρείτε οικειοθελώς, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός φαξ και άλλες συναφείς πληροφορίες. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε πάντα να αρνηθείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αλλά τότε ίσως να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε κάποιες πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες.

Επιπλέον πληροφορίες: Κάποιες ενότητες του Ιστότοπου σας επιτρέπουν να μοιραστείτε επιπλέον πληροφορίες μαζί μας. Για παράδειγμα μπορείτε να εγγραφείτε σε λίστες ομαδικής ταχυδρόμησης για να λαμβάνετε newsletter. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρείχατε για να σας στείλουμε πληροφορίες που ζητήσατε, για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας, για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο ή και για άλλες ενέργειες απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αίτημά σας.

Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις: Περιλαμβάνονται πληροφορίες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα με βάση το δικό σας ενδιαφέρον σε προϊόντα και υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για το πώς να επικοινωνούμε μαζί σας, για προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή μπορεί να απαιτούνται κατά την έναρξη ενδεχόμενης εμπορικής ή επαγγελματικής σχέσης μεταξύ μας, καθώς επίσης για την ταυτοποίησή σας ως Eπαγγελματία Yγείας (EY).

Χρήση του Ιστότοπου: Χρησιμοποιούμε τις σχετικές με τη χρήση του ιστότοπου πληροφορίες για να οργανώσουμε και να ασφαλίσουμε τον ιστότοπο, τα συστήματα του δικτύου μας και άλλα περιουσιακά μας στοιχεία. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την IP (Internet Protocol) διεύθυνση της συσκευής σας, την ημερομηνία και ώρα της παραμονής σας στον ιστότοπο, τη γεωγραφική σας τοποθεσία, το πως πλοηγηθήκατε στον Ιστότοπο και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από web logs, cookies ή με άλλους τρόπους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα αλλά που παραπέμπουν στη συσκευή σας. Είναι πιθανό η IP διεύθυνσή σας ή ένα cookie που χρησιμοποιούμε, να περιέχει πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα. Το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις άλλες σχετικές τεχνολογίες, περιγράφεται κατωτέρω με περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα για νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, που πηγάζουν από το εφαρμοστέο νομικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας καθώς και βάσει της εταιρικής πολιτικής περί τήρησης αρχείων ή για τη διαχείριση του Ιστότοπου πάντοτε εντός των νόμιμων συμφερόντων της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ.

Για ποιους λόγους γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας

Αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται να είναι ή πρόσβαση σε αυτά δύνανται να έχουν, εκτός από τμήματα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, και τρίτοι συνεργάτες ή πάροχοι υπηρεσιών απαραίτητων για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του Ιστότοπου, ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών σχετικών με τη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσιών e-mail marketing, digital marketing, υπηρεσιών ταυτοποίησης των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) για να τους δοθεί πρόσβαση στην Ενότητα που απευθύνεται αποκλειστικά σε ΕΥ κλπ. Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι δεσμεύονται να τηρούν την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ παραμένει στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλην των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν διαβιβάζει ούτε αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί, τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός εάν υποχρεούται βάσει νόμου ή αίτησης ή δικαστικής απόφασης ή αρμόδιας δημόσιας ή ανεξάρτητης αρχής ή προκειμένου να ενεργήσει σε επείγουσες περιπτώσεις για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή την επιβολή του νόμου, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του διαδικτύου ή όταν απαιτείται εκ του νόμου. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όταν η κρατική ή εταιρική ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις απαραίτητες διαβιβάσεις στις αρμόδιες κρατικές αρχές.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ

Τα δεδομένα σας θα τηρηθούν σε αρχείο από την Εταιρεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της και για νομικούς λόγους, σε συμφωνία με τις διαδικασίες της περί τήρησης δεδομένων και του εκάστοτε εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται ούτε έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανήλικα άτομα. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε ανήλικο άτομο. Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα άνω των 18 ετών.

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διαθέτουμε εύλογα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δια του Ιστότοπου. Για παράδειγμα περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες μας, που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτά για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην Δήλωση. Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε επαρκή και εύλογη ασφάλεια για τις πληροφορίες που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε και κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει κάθε πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από την Εταιρεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι προσωπικές σας πληροφορίες και σε ποιον διαβιβάζονται. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που τηρεί η Εταιρεία για εσάς και εάν οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τους ή τη διαγραφή τους. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αιτήματα επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας
Κηφισιά, 14564
Τηλέφωνο: 210 6294600

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας εάν έχετε απορίες σε σχέση με την παρούσα Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο σε σχέση με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο e-mail: privacy@lilly.gr, ο οποίος θα διερευνήσει το θέμα.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένος/η από την ανταπόκριση της Εταιρείας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Προς διευκόλυνσή σας, ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν και είναι αντικείμενο διαχείρισης από τρίτους και οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι πολιτικές και διαδικασίες που περιγράφονται εδώ δεν εφαρμόζονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Δεν ευθυνόμαστε για τη συλλογή ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους τρίτων. Ως εκ τούτου η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από τρίτους, τα οποία αποκτήθηκαν από την χρήση του ιστότοπου τρίτων. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτούς τους ιστότοπους για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους περί προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας, με τη συλλογή δεδομένων κλπ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση περί προσωπικών δεδομένων κατά καιρούς. Όταν το πράξουμε, προς διευκόλυνση σας, θα αναρτήσουμε την επικαιροποιημένη Δήλωση σε αυτή τη σελίδα. Θα χειριζόμαστε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμφωνία με την Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ κατά την στιγμή που αυτά συλλέχθηκαν και την ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο συλλογής. Δεν θα κάνουμε χρήση αυτών ουσιωδώς διαφορετική ή νέα κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη οντότητα προς χρήση των δεδομένων σας για δικούς της σκοπούς, εκτός εάν σας ενημερώσουμε και σας δώσουμε το δικαίωμα αντίρρησης ή εκτός εάν υπάρχει σχετικότητα μεταξύ τους, δηλαδή για σκοπούς σχετιζόμενους με τους αρχικούς (άρθρο 9, 6, 89 Κανονισμού 679/2016).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Για κάθε διευκρίνιση ή παρατήρηση σχετική με τεχνικά θέματα του Ιστότοπου, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο συντήρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@lilly.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω.

Lilly_gen_cont 06 22